Текущие объявления

Шановний акціонер!

 Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (далі — Товариство) інформує про терміни, розмір та умови виплати дивідендів за 2016 р..

 

Підстава для виплати дивідендів
Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів
Суми дивідендів на 1 просту акцію, 
грн.
Термін проведення виплати
Рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017 р. (протокол № 20 від 28.04.2017 р.) 21.06.2017 р. 0,52* 01 липня 2017 р. – 31 жовтня 2017 р.
* – Оподаткування доходу дивідендів Товариства провадиться у відповідності до Податкового кодексу України.
    
Уповноваженою особою на виплату дивідендів акціонерам — фізичним особам визначено ПАТ «КБ «ГЛОБУС». Місцезнаходження уповноваженої особи на виплату дивідендів: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, ПАТ «КБ «ГЛОБУС»,                 тел. /044/392-00-00.
Отримати дивіденди можна наступними способами:
— в касі ПАТ «КБ «ГЛОБУС»;
— на платіжну картку ПАТ «КБ «ГЛОБУС»;
— на рахунок в ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
Виплата дивідендів акціонерам — юридичним особам здійснюється емітентом, шляхом перерахування відповідних коштів на рахунки акціонерам.
Для отримання дивідендів Вам необхідно:
1. За телефоном /044/392-00-00 узгодити дату та спосіб отримання дивідендів.
2. При отриманні дивідендів необхідно мати з собою паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також власноруч завірені ксерокопії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
3. Для представників акціонерів — фізичних осіб мати при собі нотаріально засвідчену довіреність на право отримання дивідендів.
Звертаємо увагу на особливості процедури виплати дивідендів 
певним категоріям осіб:
— для проведення виплат фізичним особам, що вступили в права наслідування на дивіденди і які не включені до переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів, додатково до інших документів також подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину на дивіденди;
— для проведення виплат фізичним особам-співвласникам акцій подається спільна заява від усіх співвласників.
 
У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову заяву, після розгляду якої Товариство приймає рішення та встановлює строки сплати належної акціонеру суми дивідендів, виходячи із фінансового стану Товариства на момент звернення акціонера.
Невиплачені акціонерам дивіденди депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
 
Запити з приводу процедури виплати дивідендів приймаються за тел.: /044/392-00-00.
  Наглядова рада, Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд»

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052) (далі — Товариство), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4/6, інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі — Збори).
Дата та час реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2017 року з 8:00 до 9:15.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.
Дата та час відкриття Зборів: 28 квітня 2017 року о 9:30 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Європейський університет, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16-В (актовий зал №405).
Проект порядку денного:
1) Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2) Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.
3) Розгляд звіту Правління про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2016 рік.
8) Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
9) Про зміну найменування Товариства.
10) Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.
11) Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
12) Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
13) Про затвердження Положення про Правління Товариства.
14) Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
15) Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв’язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства».
16) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17) Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
18) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19) Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами органів управління Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються на підписання зазначених договорів.
20) Про затвердження фінансового плану Товариства на 2017 рік.
Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:
З першого питання проекту порядку денного:
1. Обрати  лічильну комісію річних чергових загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії — Мальона В.В. Члени лічильної комісії: Гребницька Н.Г.; Дідик О.В.; Іваненко С.Л.; Лісовська О.В.; Охріменко Н.М.; Плоніш А.М.; Серомят С.М.; Тоічкіна О.В.; Шпакова Г.В.; Краснобока В.В.
2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом
ПАТ «ХК «Київміськбуд» та чинним законодавством.
3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
З другого питання проекту порядку денного:
1. Обрати Головою зборів — Джигіля Андрія Івановича.
2. Обрати секретарем зборів — Катриченко Юрія Олексійовича.
3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю Зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та регламентом загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд».
4. Всім учасникам загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення Зборів.
З третього питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
З четвертого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.
З п’ятого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства
за 2016 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2017 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.
З шостого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
З сьомого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2016 рік у сумі 99 885 тис. грн., а саме:
— частину чистого прибутку у сумі 34 959,8 тис. грн., що становить 35% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2016 році, направити на виплату дивідендів;
— у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
— у фонд розвитку виробництва направити 54 925,2 тис. грн.
2. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2017 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 31.10.2017.
3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства  у встановлені Загальними зборами акціонерів термін в порядку визначеному чинним законодавством.
З восьмого питання проекту порядку денного:
1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
З дев’ятого питання проекту порядку денного:
1. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:
Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»;
Повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой»
Повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company «Holding Company «Kyivmiskbud»
Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «ХК «Київміськбуд»
Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «ХК «Киевгорстрой»
Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «HC «Kyivmiskbud»
2. У зв’язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову правління – президента Товариства Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити дії, пов’язані зі зміною назви Товариства, заміни або  переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).
З десятого питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статут Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові зборів та Секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.
4. Уповноважити Голову правління – президента Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.
З одинадцятого питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори Товариства.
З дванадцятого питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
З тринадцятого питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
З чотирнадцятого питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення Положення Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення Ревізійну комісію Товариства.
З п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:
1. У зв’язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», відкликати:
з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» — Слончака Володимира Вікторовича (начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представника територіальної громади міста Києва);
з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» — Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва);
з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» — Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва).
З шістнадцятого питання проекту порядку денного:
Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
З сімнадцятого питання проекту порядку денного:
1. У зв’язку з закінченням терміну повноважень, відкликати:
з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» — Мельник Ольгу Максимівну;
з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» — Ляшенко Валентину Миколаївну;
з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» — Київську міську раду в особі Гайнової Оксани Карлівни.
З вісімнадцятого питання проекту порядку денного:
Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
З дев’ятнадцятого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Уповноважити Голову Зборів Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
З двадцятого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2017 рік.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2017 рік.
Для участі у Зборах Вам необхідно:
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
для представників акціонерів юридичних осіб та фізичних осіб при собі мати довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходженням Товариства — м. Київ, вул. Суворова, 4/6, кім. 701, з понеділка по четвер
з 15:00 год до 17:30 год. Попередній запис та телефон для довідок: (044) 280-22-93. Відповідальна особа по роботі з акціонерами — Катриченко Ю.О.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного знаходиться на веб сайті за адресою https://kmb.ua.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні
Відомості НКЦПФР № 59 від 28.03.2017.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХК «Київміськбуд».
За міжнародними стандартами (в тис.грн) 
Найменування показників Період
звітний 2016р. попередній 2015р.
Усього активів 6 231 014 6 458 993
Основні засоби 368 394 288 769
Довгострокові фінансові інвестиції 22 445 22 445
Запаси 5 470 635 5 794 160
Сумарна дебиторська заборгованість 97 874 216 069
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 585 131 142
Нерозподілений прибуток 1 474 759 1378 226
Власний капітал 1 551 521 1 481 190
Статутний капітал 16 535 16 535
Довгострокові зобов’язання 864 350 1 512 230
Поточні зобов’язання 3 815 143 3 465 537
Чистий прибуток (збиток) 99 885 90 957
Середньорічна кількість акцій (шт.) 66 138 480 66 138 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 660 752

Наглядова рада, Правління ПАТ  «Холдингова компанія «Київміськбуд»

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»(далі — Товариство)
інформує про терміни, розмір та умови виплати дивідендів за 2015 р.

Підстава для виплати дивідендів Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів Суми дивідендів на 1 просту акцію, грн. Термін проведення виплати
Рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2016 р.(протокол №19 від 29.04.2016р.) 21.06.2016 р. 0,48* 01 липня 2016 р. – 30 жовтня 2016 р.

* – Оподаткування доходу дивідендів Товариства провадиться у відповідності до Податкового кодексу України.

 

Уповноваженою особою на виплату дивідендів акціонерам — фізичним особам визначено визначено ПАТ «КБ «ГЛОБУС». Місцезнаходження уповноваженої особи на виплату дивідендів:
04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, ПАТ «КБ «ГЛОБУС», тел. /044/392-00-00.

 

Отримати дивіденди можна наступними способами:

  • — в касі ПАТ «КБ «ГЛОБУС»;
  • — на платіжну картку ПАТ «КБ «ГЛОБУС»;
  • — на рахунок в ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

 

Виплата дивінендів акціонерам — юридичним особам здійснюється емінентом, шляхом перерахування відповідних коштів на рахуни акціонерам.

 

Для отримання дивідендів Вам необхідно:

  1. 1. За телефоном /044/392-00-00 узгодити дату та спосіб отримання дивідендів.
  2. 2. При отриманні дивідендів необхідно мати з собою паспорт і довідку про присвоення ідентифікаційного номера, а також власноруч завірені ксерокопії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
  3. 3. Для представників акціонерів — фізичних осіб мати при собі нотаріально засвідчену довіреність на право отримання дивідендів.

 

Звертаємо увагу на особливості процедури виплати дивідендів певним категоріям осіб:

  • — для проведення виплат фізичним особам, що вступили в права наслідування на дивіденди і які не включені до переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів, додатково до інших документів також подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину на дивіденди;
  • — для проведення виплат фізичним особам-співвласникам акцій подається спільна заява від усіх співвласників.

У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову заяву, після розгляду якої, ПАТ «ХК «Київміськбуд» (далі – Товариство) приймає рішення та встановлює строки сплати належної акціонеру суми дивідендів, виходячи із фінансового стану Товариства на момент звернення акціонера.

Невиплачені акціонерам дивіденди депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Запити з приводу процедури виплати дивідендів приймаються за тел.: /044/392-00-00.

Наглядова рада, Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд»