Текущие объявления

Шановний акціонер!

 

Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052) (далі Товариство), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, інформує про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів (далі Збори).

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2020 року з 7:30 до 8:00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 26 квітня 2020 року.

Дата та час відкриття Зборів: 30 квітня 2020 року о 8:15 год.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 2 поверх, мала зала засідань № 212.

 

Проект порядку денного:

 

1) Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.

3) Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

6) Про затвердження річного звіту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік.

7) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік.

9) Про затвердження фінансового плану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2020 рік.

 

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:

 

З першого питання проекту порядку денного:

 1. Обрати лічильну комісію річних чергових загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії – Мальона В.В. Члени лічильної комісії: Дідик О.В.; Краснобока В.В.; Серомят С.М.; Тоічкіна О.В.
 2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та чинним законодавством.
 3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання проекту порядку денного:

 1. Обрати Головою Зборів — Джигіля Андрія Івановича.
 2. Обрати секретарем Зборів — Катриченко Юрія Олексійовича.
 3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю Зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та регламентом загальних зборів акціонерів
  ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
 4. Всім учасникам загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення Зборів.

З третього питання проекту порядку денного:

 1. Затвердити звіт Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік.
 2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік «задовільною».

З четвертого питання проекту порядку денного:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
 2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік «задовільною».
 3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.

З п’ятого питання проекту порядку денного:

 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік.
 2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік «задовільною».
 3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у 2020 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

З шостого питання проекту порядку денного:

 1. Затвердити річний звіт ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік.

З сьомого питання проекту порядку денного:

 1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.
 2. Заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік не затверджувати у зв’язку з відсутністю такої необхідності.

 

З восьмого питання проекту порядку денного:

 1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2019 рік у сумі 35 640 тис. грн., а саме:

— частину чистого прибутку у сумі 1 782 тис. грн. направити на виплату дивідендів;

— у резервний фонд направити 1 782 тис. грн.;

— у фонд розвитку виробництва направити 32 076 тис. грн.

 1. Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

З дев’ятого питання проекту порядку денного:

 1. Затвердити фінансовий план ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2020 рік.
 2. 2Правлінню ПрАТ «ХК «Київміськбуд» забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2020 рік.

 

Для участі у Зборах Вам необхідно:

 

 • мати при собі паспорт;
 • для представників акціонерів юридичних осіб та фізичних осіб при собі мати довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, кім. 701, з понеділка по четвер з 15:00 год. до 17:30 год. Попередній запис та телефон для довідок: (044) 288-62-52. Відповідальна особа по роботі з акціонерами – Джигіль А.І.

Акціонери мають права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом строку, передбаченого зазначеним законом.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, передбачена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» знаходиться на веб-сайті за адресою https://kmb.ua.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд»

за міжнародними стандартами (в тис. грн.)

 

 

Найменування показниківПеріод
звітний

2019р.

попередній

2018р.

Усього активів10 100 6578 556 052
Основні засоби257 629392 068
Довгострокові фінансові інвестиції19 23919 239
Запаси8 470 7327 217 718
Сумарна дебіторська заборгованість462 172222 716
Грошові кошти та їх еквіваленти49 947145 792
Нерозподілений прибуток1 552 6031 528 411
Власний капітал1 615 6641 594 082
Статутний капітал16 53516 535
Довгострокові зобов’язання5 075 0164 146 063
Поточні зобов’язання3 409 9772 815 907
Чистий прибуток (збиток)35 64027 663
Середньорічна кількість акцій (шт.)66 138 48066 138 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

(шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)693700

 

УВАГА!!!

 

Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», на всій території України встановлено карантин.

У зв’язку з цим, під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК  «Київміськбуд», рекомендуємо мати при собі засоби індивідуального захисту слизових оболонок, дихальних шляхів, шкіри й одягу від контакту з інфекціями.

 

Наглядова рада, Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд»

 

Станом  на дату складення переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (26.04.2020 року), загальна кількість акцій ПрАТ «ХК «Київміськбуд» становить 66 138 480 штук, з них голосуючі – 57 580 791 штук.