Текущие объявления

  Приватне акцiонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (далі — Емітент) повідомляє про несвоєчасне розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua/), а також несвоєчасне подання до Комісії особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента.
  Особливу інформацію про зміну складу посадових осіб розкрито в загальнодоступній інформаційній базі Комісії 28 травня 2019 року (https://stockmarket.gov.ua/) та подано до Комісії 28 травня 2019 року.
Несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб Емітента сталось з організаційно-технічних причин.
 Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052) (далі — Товариство), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, інформує про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів (далі — Збори).
Дата та час реєстрації учасників Зборів: 19 квітня 2019 року з 7:30 до 8:15.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.
Дата та час відкриття Зборів: 19 квітня 2019 року о 8:30 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Європейський університет, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16-В (актовий зал №405).
Проект порядку денного:
1) Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2) Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та затвердження їх регламенту.
3) Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
6) Про затвердження річного звіту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік.
7) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік.
8) Про затвердження фінансового плану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2019 рік.
Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:
З першого питання проекту порядку денного:
1. Обрати  лічильну комісію річних чергових загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії — Мальона В.В. Члени лічильної комісії: Давиденко О.В.; Дідик О.В.; Лісовська О.В.; Охріменко Н.М.; Плоніш А.М.; Серомят С.М.; Тоічкіна О.В.; Краснобока В.В.
2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та чинним законодавством. 
3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
З другого питання проекту порядку денного:
1. Обрати Головою зборів — Джигіля Андрія Івановича.
2. Обрати секретарем зборів — Катриченко Юрія Олексійовича.
3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю Зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та регламентом загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
4. Всім учасникам загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення Зборів.
З третього питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік «задовільною».
З четвертого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік «задовільною».
3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.
З п’ятого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства 
у 2019 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.
З шостого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
З сьомого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2018 рік у сумі 
27 663 тис. грн., а саме:
  — у резервний фонд направити 1 383,15 тис. грн.;
  — у фонд розвитку виробництва направити 26 279,85 тис. грн.
2. Виплату дивідендів за результатими діяльності у 2018 році не здійснювати.
З восьмого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2019 рік.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2019 рік.
Для участі у Зборах Вам необхідно:
  — мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
  — для представників акціонерів юридичних осіб та фізичних осіб при собі мати довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
  Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходженням Товариства — м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 
кім. 701, з понеділка по четвер з 15:00 год. до 17:30 год. Попередній запис та телефон для довідок: (044) 280-22-93. Відповідальна особа по роботі з акціонерами – Джигіль А.І.
Акціонери мають права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом строку, передбаченого зазначеним законом.
  Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, передбачена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» знаходиться на веб-сайті за адресою https://kmb.ua.
Наглядова рада, Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд»
 Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд»
за міжнародними стандартами (в тис. грн.)
Найменування показників
Період
звітний
2018р.
попередній
2017р.
Усього активів
8 556 052
7 017 967
Основні засоби
392 068
255 236
Довгострокові фінансові інвестиції
19 239
22 440
Запаси
7 217 718
6 062 429
Сумарна дебіторська заборгованість
222 716
339 026
Грошові кошти та їх еквіваленти
145 792
127 861
Нерозподілений прибуток
1 528 411
1 512 460
Власний капітал
1 594 082
1 589 413
Статутний капітал
16 535
16 535
Довгострокові зобов’язання
4 146 063
1 681 004
Поточні зобов’язання
2 815 907
3 747 550
Чистий прибуток (збиток)
27 663
71 231
Середньорічна кількість акцій (шт.)
66 138 480
66 138 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
700
693
Наглядова рада, Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд»