Протоколи

Протоколы

Протокол № 20
річних чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія
«Київміськбуд»
м. Київ 28 квітня 2017 року
Дата проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2017 року.
Час початку проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 9:30 год.
Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: Європейський університет, м. Київ, бульвар академіка Вернадського, 16-В (актовий зал № 405).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 140 осіб.
Річні чергові Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) відкрив віце – президент Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (надалі – Товариство або Компанія) Джигіль Андрій Іванович, який повідомив, що реєстрацію акціонерів, які прибули на Збори, здійснювала реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Компанії (протокол №15 від 23.03.2017).
Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 53 акціонери та їх представники, які володіють 53 891 765 простими іменними акціями ПАТ «ХК «Київміськбуд».
При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента становить 53 312 445 штук простих іменних акцій, що складає 93,5% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори вважаються правомочними та можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Збори Компанії скликані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та
в порядку визначеному Статутом Компанії.
Наглядовою радою Товариства було визначено наступний порядок денний Зборів:
1) Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2) Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.
3) Розгляд звіту Правління про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2016 рік.
8) Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
9) Про зміну найменування Товариства.
10) Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.
11) Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
12) Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
13) Про затвердження Положення про Правління Товариства.
14) Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
15) Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв’язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства».
16) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17) Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
18) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19) Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами органів управління Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються на підписання зазначених договорів.
20) Про затвердження фінансового плану Товариства на 2017 рік.
Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.
Публікацію інформації про скликання Зборів здійснено у друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59 від 28.03.2017р.
Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм іменних листів.
По першому питанню порядку денного:
Голова комісії – Мальона Володимир Васильович
Члени комісії:
Гребницька Наталія Григорівна
Дідик Олена Валентинівна
Іваненко Світлана Леонідівна
Лісовська Олена Василівна
Охріменко Наталія Михайлівна
Плоніш Андрій Михайлович
Серомят Світлана Миколаївна
Тоічкіна Ольга Володимирівна
Шпакова Ганна Вікторівна
Краснобова Вікторія Володимирівна.
Інших пропозицій щодо кандидатур в Лічильну комісію від акціонерів не надійшло.
Заперечень або інших пропозицій від акціонерів не надійшло.
Постановили:
«1. Обрати лічильну комісію в кількості 11 осіб у складі:
Голова лічильної комісії  Мальона В.В.
Члени лічильної комісії:
Гребницька Н.Г.
Дідик О.В.
Іваненко С.Л.
Лісовська О.В.
Охріменко Н.М.
Плоніш А.М.
Серомят С.М.
Тоічкіна О.В.
Шпакова Г.В.
Краснобока В.В.
2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом
ПАТ «ХК «Київміськбуд» та чинним законодавством.
3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.»
Результати голосування по питанню №1:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 305 485
99,9%
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4000
0,0075%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №1 Тимчасової лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По другому питанню порядку денного:
Для ведення Зборів запропоновано обрати Голову та секретаря Зборів. Акціонерами було запропоновано обрати Головою Зборів – Джигіля Андрія Івановича, секретарем Зборів –
Катриченко Юрія Олексійовича.
Інших кандидатур від акціонерів не надійшло.
Для конструктивної роботи Зборів запропоновано затвердити наступний Регламент Зборів:
Голосування на загальних зборах проводиться відповідно до вимог чинного законодавства за принципом: одна акція – один голос.
Голосування по питаннях порядку денного проводиться бюлетенями, шляхом позначення відміткою навпроти відповідного волевиявленню акціонера варіанту рішення («за», «проти» чи «утримався», які мають відповідну графу для відмітки) з наступним опусканням бюлетеня в скриньку для голосування.
Встановити наступний регламент по питаннях порядку денного:
– доповідь по питанням порядку денного – до 10 хв.;
– обговорення доповіді по третьому питанню порядку денного – до 15 хв.;
– збори провести за 2 години без перерви;
– питання подавати до секретаря Зборів тільки у письмовій формі.
Рішення з питань восьмого та десятого порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. З усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю (50% +1 акція) голосів акціонерів, присутніх на зборах.
Рішення загальних зборів акціонерів, що було поставлено на голосування, вважається прийнятим (не прийнятим) безпосередньо після складання протоколу про підсумки голосування лічильною комісією.
З метою економії часу, пропонується не чекати підрахунку голосів та складання протоколу лічильною комісією, а оголошення підсумків голосування з розглянутого питання порядку денного здійснювати по мірі надходження протоколів лічильної комісії.
Заперечень або інших пропозицій від акціонерів не надійшло.
Постановили:
«1. Обрати Головою зборів – Джигіля Андрія Івановича.
2. Обрати секретарем зборів – Катриченко Юрія Олексійовича
3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Регламентом загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд.
3. Всім учасникам Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення зборів.»
Результати голосування по питанню №2:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 305 485
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4000
0,0075%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №1 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По третьому питанню порядку денного:
Слово було надано Голові правління – президенту Компанії Кушніру Ігорю Миколайовичу.
Зборам було запропоновано:
 1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2016 рік.
 2. Визнати роботу Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2016 рік
2. Визнати роботу Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
Результати голосування по питанню №3:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 309 485
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №2 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По четвертому питанню порядку денного:
Слово було надано Голові Наглядової ради Слончаку Володимиру Вікторовичу.
Зборам було запропоновано:
 1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
 2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
 3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
 1. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
 2. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів».
Результати голосування по питанню №4:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 305 484
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4000
0,0075%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №3 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По п’ятому питанню порядку денного:
Слово було надано Голові Ревізійної комісії Мельник Ользі Максимівні.
Зборам було запропоновано:
 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік.
 2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
 3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2017 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2017 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства».
Результати голосування по питанню №5:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 305 485
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4000
0,0075%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №4 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По шостому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».
Результати голосування по питанню №6:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 309 485
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №5 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По сьомому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Правлінням ПАТ «ХК «Київміськбуд», за погодженням з Наглядовою радою
ПАТ «ХК «Київміськбуд», було запропоновано Зборам
:
1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2016 рік у сумі 99 885 тис. грн., а саме:
– частину чистого прибутку у сумі 34 959,8 тис. грн., що становить 35% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2016 році, направити на виплату дивідендів;
– у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
– у фонд розвитку виробництва направити 54 925,2 тис. грн.
2. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2017 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 31.10.2017.
3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни в порядку визначеному чинним законодавством.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2016 рік у сумі 99 885 тис. грн., а саме:
– частину чистого прибутку у сумі 34 959,8 тис. грн., що становить 35% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2016 році, направити на виплату дивідендів;
– у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
– у фонд розвитку виробництва направити 54 925,2 тис. грн.
2. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2017 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 31.10.2017.
3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни в порядку визначеному чинним законодавством.
»
Результати голосування по питанню №7:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 309 485
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №6 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По восьмому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.»
Результати голосування по питанню №8:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 262 514
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 970
0,0881%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №7 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По дев’ятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.
Зборам було запропоновано:
 1. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:
Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»;
Повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой»
Повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company «Holding Company «Kyivmiskbud»
Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «ХК «Київміськбуд»
Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «ХК «Киевгорстрой»
Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «HC «Kyivmiskbud»
2. У зв’язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову правління – президента Товариства Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити дії, пов’язані зі зміною назви Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:
Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»;
Повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой»
Повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company «Holding Company «Kyivmiskbud»
Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «ХК «Київміськбуд»
Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «ХК «Киевгорстрой»
Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «HC «Kyivmiskbud»
2. У зв’язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову правління – президента Товариства Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити дії, пов’язані зі зміною назви Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).»
Результати голосування по питанню №9:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 262 514
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 970
0,0881%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №8 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По десятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Правлінням ПАТ «ХК «Київміськбуд», за погодженням з Наглядовою радою
ПАТ «ХК «Київміськбуд», було запропоновано Зборам
:
1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статут Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові зборів та Секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.
4. Уповноважити Голову правління – президента Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статут Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові зборів та Секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.
4. Уповноважити Голову правління – президента Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.»
Результати голосування по питанню №10:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 259 475
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 970
0,0881%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3040
0,0057%
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №9 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По одинадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори Товариства.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори Товариства.»
Результати голосування по питанню №11:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 259 475
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 970
0,0881%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 040
0,0057 %
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №10 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По дванадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.»
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Результати голосування по питанню №12:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 259 475
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 970
0,0881%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 040
0,0057 %
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №11 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По тринадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.»
Результати голосування по питанню №13:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 259 475
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 970
0,0881%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 040
0,0057 %
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №12 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По чотирнадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення Положення Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення Ревізійну комісію Товариства.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення Положення Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення Ревізійну комісію Товариства.»
Результати голосування по питанню №14:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 259 475
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 970
0,0881%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 040
0,0057 %
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №13 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По пятнадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович..
Зборам було запропоновано:
У зв’язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», відкликати:
з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Слончака Володимира Вікторовича (начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представника територіальної громади міста Києва);
з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва);
з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва).
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. У зв’язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», відкликати:
з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Слончака Володимира Вікторовича (начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представника територіальної громади міста Києва);
з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва);
з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва).»
Результати голосування по питанню №15:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 307 485
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №14 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По шістнадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.
Зборам було запропоновано:
Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:
 • член наглядової ради Товариства – Гудзь Андрій Анатолійович (директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва);
 • член наглядової ради Товариства – Спасибко Олександр Валерійович (заступник голови Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва;
 • член наглядової ради Товариства – Слончак Володимир Вікторович (начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представник територіальної громади міста Києва.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
« Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:
 • член наглядової ради Товариства – Гудзь Андрій Анатолійович (директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва);
 • член наглядової ради Товариства – Спасибко Олександр Валерійович (заступник голови Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва;
 • член наглядової ради Товариства – Слончак Володимир Вікторович (начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представник територіальної громади міста Києва.»
Результати голосування по питанню №16:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
159 937 335
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва.
53 299 403
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва.
53 299 403
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Слончака Володимира Вікторовича (начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представника територіальної громади міста Києва.
53 299 403
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 240
Рішення прийняте.
Протокол №15 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По сімнадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
У зв’язку з закінченням терміну повноважень, відкликати:
з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Мельник Ольгу Максимівну;
з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Ляшенко Валентину Миколаївну;
з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Київську міську раду в особі Гайнової Оксани Карлівни.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«У зв’язку з закінченням терміну повноважень, відкликати:
з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Мельник Ольгу Максимівну;
з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Ляшенко Валентину Миколаївну;
з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» – Київську міську раду в особі Гайнової Оксани Карлівни.»
Результати голосування по питанню №17:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 309 485
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №16 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По вісімнадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:
 • член ревізійної комісії Гайнова Оксана Карлівна, представник територіальної громади міста Києва;
 • член ревізійної комісії Ляшенко Валентина Миколаївна;
 • член ревізійної комісії Мельник Ольга Максимівна.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:
 • член ревізійної комісії Гайнова Оксана Карлівна, представник територіальної громади міста Києва;
 • член ревізійної комісії Ляшенко Валентина Миколаївна;
 • член ревізійної комісії Мельник Ольга Максимівна.»
Результати голосування по питанню №18:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
159 937 335
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Ревізійної комісії Товариства Гайнову Оксану Карлівну, представника територіальної громади міста Києва.
53 276 281
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Ревізійної комісії Товариства – Ляшенко Валентину Миколаївну.
53 285 961
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Ревізійної комісії Товариства – Мельник Ольгу Максимівну.
53 345 081
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9120
Рішення прийняте.
Протокол №17 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По девятнадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
1. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Уповноважити Голову Зборів Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Уповноважити Голову Зборів Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.»
Результати голосування по питанню №19:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 302 445
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 000
0,0881%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 040
0,0057 %
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №18 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
По двадцятому питанню порядку денного:
Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.
Зборам було запропоновано:
1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2017 рік.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2017 рік.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Постановили:
«1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2017 рік.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2017 рік.»
Результати голосування по питанню №20:
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .
53 312 445
100 %
Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 305 485
99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4000
0,0881%
«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Визнані недійсними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рішення прийняте.
Протокол №19 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.
До протоколу додаються:
Протоколи реєстраційної комісії №№1-2, протокол тимчасової лічильної комісії №1 та протоколи лічильної комісії №№1-19 щодо підрахунку підсумків голосування.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу цих Зборів.
Голова Зборів _______________ А.І. Джигіль
Секретар Зборів _______________ Ю.О. Катриченко