Особлива інформація

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

28.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління – президент

 

 

 

Кушнір Ігор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            01010, Київська обл., місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            23527052

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (044) 288 62 52, (044) 280 90 73

6. Адреса електронної пошти:

            corporate@kmb.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://kmb.ua/ua/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/

28.12.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.12.2022

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Поворозник Микола Юрійович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 21.12.2022 вiдкликано з посади Голови Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Поворозника Миколу Юрійовича (першого заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територiальної громади мiста Києва у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi один рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Поворозник Микола Юрійович часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

28.12.2022

припинено повноваження

Секретар Наглядової ради

Гудзь Андрiй Анатолiйович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 21.12.2022 вiдкликано з посади Секретаря Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності міста Києва), представника територiальної громади мiста Києва у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Гудзь Андрій Анатолійович часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

28.12.2022

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Бондаренко Володимир Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 21.12.2022 вiдкликано з посади члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Бондаренка Володимира Володимировича (заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради), представника територiальної громади мiста Києва у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi один рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Бондаренко Володимир Володимирович часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

28.12.2022

обрано

Член Наглядової ради

Поворозник Микола Юрійович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 21.12.2022 обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Поворозника Миколу Юрійовича (першого заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територiальної громади міста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу — три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: Заступник голови Київської міської державної адміністрації, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації; Голова Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд». Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Поворозник Микола Юрійович часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

28.12.2022

обрано

Член Наглядової ради

Гудзь Андрiй Анатолiйович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 21.12.2022 обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директора Департаменту комунальної власностi міста Києва), представника територiальної громади міста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу — три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: директор Департаменту комунальної власності міста Києва; Голова, Секретар Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд». Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

28.12.2022

обрано

Член Наглядової ради

Бондаренко Володимир Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 21.12.2022 обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Бондаренка Володимира Володимировича (заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради), представника територiальної громади міста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу — три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: ЗРадник Київського міського голови. Заступник міського голови – секретар Київської міської ради; член Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд». Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Бондаренко Володимир Володимирович часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

28.12.2022

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Гайнова Оксана Карлівна

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.12.2022 ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiдкликано з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Гайнову Оксану Карлiвну, представника територіальної громади міста Києва у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук прості iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гайнова Оксана Карлiвна часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

28.12.2022

припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Мельник Ольга Максимівна

 

2000

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.12.2022 ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiдкликано з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Мельник Ольгу Максимівну у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» в розмiрi 2000 акцiй (0,003%) загальною номiнальною вартiстю 500 грн.

28.12.2022

припинено повноваження

Секретар Ревізійної комісії

Ляшенко Валентина Миколаївна

 

2960

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.12.2022 ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiдкликано з посади Секретаря Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Ляшенко Валентину Миколаївну у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» в розмiрi 2960 акцiй (0,0046%) загальною номiнальною вартiстю 740 грн.

28.12.2022

обрано

Член Ревізійної комісії

Гайнова Оксана Карлівна

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 21.12.2022 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Гайнову Оксану Карлівну (заступника начальника управління – начальник фінансово-аналітичного відділу Департаменту комунальної власності м. Києва), представника територiальної громади міста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу — п’ять років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: заступник начальника управління – начальник фінансово-аналітичного відділу Департаменту комунальної власності м. Києва; член Ревізійної комісії «ХК «Київмiськбуд». Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Гайнова Оксана Карлівна часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

28.12.2022

обрано

Член Ревізійної комісії

Мельник Ольга Максимівна

 

2000

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 21.12.2022 обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Мельник Ольгу Максимівну. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу — п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: заступник Головного бухгалтера ПрАТ «ХК «Київмiськбуд». Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» в розмiрi 2000 акцiй (0,003%) загальною номiнальною вартiстю 500 грн.

28.12.2022

обрано

Член Ревізійної комісії

Ляшенко Валентина Миколаївна

 

2960

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 21.12.2022 обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Ляшенко Валентину Миколаївну. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу — п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: провідний фахівець відділу корпоративного управління Департаменту з управління майном та активами ПрАТ «ХК «Київмiськбуд». Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» в розмiрi 2960 акцiй (0,0046%) загальною номiнальною вартiстю 740 грн.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління – президент

Кушнір Ігор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

01010, Київська обл., місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

23527052

5. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 288 62 52, (044) 280 90 73

6. Адреса електронної пошти:

corporate@kyivmiskbud.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

kmb.ua/ua/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/

06.10.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Розмір дивідендів на одну акцію, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

123456
1

04.10.2021

3 508 000

0,053

з 27.10.2021 до 30.10.2021

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2021 р. ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2020 рiк. Рішенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” вiд 04.10.2021 прийнято рiшення виплату дивiдендiв розпочати з 27.10.2021 згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 19.09.2021 та завершити виплату 30.10.2021. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 3 508 000 (три мільйони п’ятсот вісім тисяч) гривень.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1337

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління – президент

Кушнір Ігор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

01010, Київська обл., місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

23527052

5. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 288 62 52, (044) 280 90 73

6. Адреса електронної пошти:

corporate@kyivmiskbud.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

kmb.ua/ua/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/

22.10.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Розмір дивідендів на одну акцію, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

6

1

19.10.2020

1 782 000

0,026

з 26.10.2020 до 30.10.2020

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2020 р. ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Рішенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” вiд 19.10.2020 прийнято рiшення виплату дивiдендiв розпочати з 26.10.2020 згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 16.09.2020 та завершити виплату 30.10.2020. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 1 782 000 (один мільйон сімсот вісімдесят дві тисячі) гривень.

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління – президент

Кушнір Ігор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

01010, Київська обл., місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

23527052

5. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 288 62 52, (044) 280 90 73

6. Адреса електронної пошти:

corporate@kmb.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://kmb.ua/ua/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/

22.06.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.05.2020

обрано

Член Правління

Кударенко Степан Вікторович

н/д

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №15 вiд 19.05.2020р.) обрано членом Правлiння ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Кударенка Степана Вiкторовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 06 червня 2020 року терміном до 26 квітня 2022 року. Член Правління ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Кударенко С.В. часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займав посаду віце-президента, члена Правління ПрАТ “ХК “Київміськбуд”. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв’язку iз тим, що Кударенко С.В. не надав згоди на розкриття цієї інформації. У зв’язку iз вiдсутнiстю додаткова інформація не наводиться.


ПОВІДОМЛЕННЯ
Приватне акцiонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд” (далі – Емітент) повідомляє про несвоєчасне розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua/), а також несвоєчасне подання до Комісії особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, а саме обрання (переобрання) Голови правління – президента ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Кушніра Ігоря Миколайовича. Особливу інформацію про зміну складу посадових осіб розкрито в загальнодоступній інформаційній базі Комісії 21 серпня 2019 року (https://stockmarket.gov.ua/) та подано до Комісії 21 серпня 2019 року, а також розміщено на власному веб-сайті: https://kmb.ua/ru/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/. Несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб Емітента сталось з організаційно-технічних причин.
21.08.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№4
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правління – президент
Кушнір Ігор Миколайович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01010 місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23527052
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 288 62 52, (044) 280 90 73
6. Адреса електронної пошти: gerasimenko@kyivmiskbud.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://kmb.ua/ua/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/
21.08.2018
(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
09.08.2019
обрано
Голова правління – президент
Кушнір Ігор Миколайович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 2 вiд 09.08.2019) обрано (переобрано) Головою правлiння – президентом ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Кушнiра Iгоря Миколайовича (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) терміном на 5 років (із 09.08.2019 по 09.08.2024). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Підстава обрання (переобрання) – продовження терміну повноважень. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом п’яти рокiв: Голова правління – президент ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”. Кушнір Ігор Миколайович часткою у статутному капіталі ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володіє.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акцiонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд” (далі – Емітент) повідомляє про несвоєчасне розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua/), а також несвоєчасне подання до Комісії особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, а саме обрання: Головою Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Слончака Володимира Вікторовича та Секретарем Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Спасибка Олександра Валерійовича. Особливу інформацію про зміну складу посадових осіб розкрито в загальнодоступній інформаційній базі Комісії 21 серпня 2019 року (https://stockmarket.gov.ua/) та подано до Комісії 21 серпня 2019 року, а також розміщено на власному веб-сайті: https://kmb.ua/ru/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/. Несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб Емітента сталось з організаційно-технічних причин.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.08.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правління – президент
Кушнір Ігор Миколайович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01010 місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23527052
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 288 62 52, (044) 280 90 73
6. Адреса електронної пошти: gerasimenko@kyivmiskbud.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://kmb.ua/ua/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/
21.08.2018
(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
07.08.2019
обрано
Голова Наглядової ради
Слончак Володимир Вікторович
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” від 07.08.2019 (протокол № 1) обрано Головою Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Слончака Володимира Вiкторовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територiальної громади міста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – до прийняття уповноваженим органом рішення про припинення повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: начальник відділу правової експертизи проектів та розпоряджень управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради; заступник начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради; начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради; заступник голови Київської міської державної адміністрації; Голова Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”, що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
07.08.2019
обрано
Секретар Наглядової ради
Спасибко Олександр Валерійович
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” від 07.08.2019 (протокол № 1) обрано Секретарем Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади міста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – до прийняття уповноваженим органом про припинення повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ “Ярославів вал”, м.Київ; помічник відділу організаційно-документального забезпечення діяльності голови Київської міської державної адміністрації управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності голови Київської міської державної адміністрації (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); заступник голови Київської міської державної адміністрації; Секретар Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”, що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Спасибко Олександр Валерiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.

 

25.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правління – президент
Кушнір Ігор Миколайович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
       Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”
2. Організаційно-правова форма
       Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
       01010 місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
       23527052
5. Міжміський код та телефон, факс
       (044) 288 62 52, (044) 280 90 73
6. Адреса електронної пошти
       gerasimenko@kyivmiskbud.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
   Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, 804, DR/00001/APA

Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://kmb.ua/ua/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/
25.07.2019
(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
25.07.2019
припинено повноваження
Голова Наглядової ради
Слончак Володимир Вікторович
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” вiд 25.07.2019р. вiдкликано з посади Голови Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Слончака Володимира Вiкторовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територiальної громади мiста Києва у зв’язку зi змiнами Закону України “Про акцiонернi товариства”. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi два роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”, що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
25.07.2019
припинено повноваження
Секретар Наглядової ради
Спасибко Олександр Валерiйович
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” вiд 25.07.2019р. вiдкликано з посади Секретаря Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва у зв’язку зi змiнами Закону України “Про акцiонернi товариства”. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi два роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”, що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Спасибко Олександр Валерiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
25.07.2019
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Гудзь Андрiй Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” вiд 25.07.2019р. вiдкликано з посади члена Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директор Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва у зв’язку зi змiнами Закону України “Про акцiонернi товариства”. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi два роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”, що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
25.07.2019
обрано
Член Наглядової ради
Слончак Володимир Вікторович
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2019р. ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Слончака Володимира Вiкторовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територiальної громади міста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: начальник відділу правової експертизи проектів та розпоряджень управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради; заступник начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради; начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради; заступник голови Київської міської державної адміністрації; Голова Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”, що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
25.07.2019
обрано
Член Наглядової ради
Спасибко Олександр Валерiйович
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2019р. ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади міста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ “Ярославів вал”, м.Київ; помічник відділу організаційно-документального забезпечення діяльності голови Київської міської державної адміністрації управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності голови Київської міської державної адміністрації (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); заступник голови Київської міської державної адміністрації; Секретар Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”, що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Спасибко Олександр Валерiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
25.07.2019
обрано
Член Наглядової ради
Гудзь Андрiй Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2019р. ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директора Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади міста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: заступник директора-начальник управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); член Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капіталу ПрАТ “ХК “Київмiськбуд”, що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1
28.05.2019
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правління – президент
Кушнір Ігор Миколайович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01010 місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23527052
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 288 62 52, (044) 280 90 73
6. Адреса електронної пошти: gerasimenko@kyivmiskbud.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://kmb.ua/ua/about/corporate-information/spetsialnaya-informatsiya/
28.05.2019
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
20.05.2019
обрано
Член Правління
Кударенко Степан Вікторович
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київміськбуд” (Протокол № 23 від 20.05.2019) обрано віце-президента Кударенка Степана Вікторовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Правління ПрАТ “ХК “Київміськбуд” з 05 червня 2019 року терміном на 1 (один) рік. Кударенко С.В. раніше займав посади віце-президента, члена Правління ПрАТ “ХК “Київміськбуд”, помічника-консультанта народного депутата України. Кударенко С.В. часткою у статутному капіталі ПрАТ “ХК “Київміськбуд” не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава обрання – продовження терміну повноважень.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”
2. Код за ЄДРПОУ
23527052
3. Місцезнаходження
01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Міжміський код та телефон, факс
(044) 288 62 52 (044) 280 90 73
5. Електронна поштова адреса
gerasimenko@kyivmiskbud.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
https://kmb.ua
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

3/п

Дата вчинення діїРозмір дивідендів, що підлягають виплаті, грнСтрок виплати дивідендівСпосіб виплати дивідендів
12345
126.04.201828 492 40002.07.2018 – 31.10.2018безпосередньо акціонерам

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 р. ПрАТ «ХК “Київмiськбуд” прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Виплату дивiдендiв розпочати з 02.07.2018 згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв на зазначену дату та завершити 31.10.2018. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 28 492 400 (двадцять вiсiм мiльйонiв чотириста дев’яносто двi тисячi чотириста) гривень.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”
2. Код за ЄДРПОУ 23527052
3. Місцезнаходження 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Міжміський код та телефон, факс (044) 288 62 52 (044) 280 90 73
5. Електронна поштова адреса Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://kmb.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Джигiля Андрiя Iвановича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: член Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”; заступник директора з економiчних питань ПАТ “Одеський припортовий завод”. Джигiль А.I. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Бондарева Аркадiя Володимировича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посаду члена Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Бондарев А.В. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Шевчука Едуарда Георгiйовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посаду члена Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Шевчук Е.Г. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Дудурича Василя Михайловича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посаду члена Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Дудурич В.М. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Новохацьку Свiтлану Сергiївну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займала посаду члена Правлiння ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Новохацька С.С. часткою у статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович 24.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”
2. Код за ЄДРПОУ
23527052
3. Місцезнаходження
01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Міжміський код та телефон, факс
(044) 288 62 52 (044) 280 90 73
5. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
https://kmb.ua
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” вiд 18.05.2017 р. (Протокол №1) обрано Головою Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Слончака Володимира Вiкторовича (начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради), представника територiальної громади мiста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень з питань землекористування та мiстобудування управлiння правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради; начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради; Голова Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Посадова особа часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” вiд 18.05.2017 р. (Протокол №1) обрано Секретарем Наглядової ради ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ «Ярославiв вал», м. Київ; помiчник голови вiддiлу органiзацiйно-документального забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); директор Департаменту будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї; Секретар Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Посадова особа часткою в статутному капiталi ПрАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович 22.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”
2. Код за ЄДРПОУ
23527052
3. Місцезнаходження
01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Міжміський код та телефон, факс
(044) 288 62 52 (044) 280 90 73
5. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
https://kmb.ua
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 ПАТ “ХК “Київмiськбуд” (протокол загальних зборiв № 20 вiд 28.04.2017) виникла особлива iнформацiя щодо змiни типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство з дати державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 16.05.2017. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – Публiчне акцiонерне товариство “Холдингова компанiя “Київмiськбуд”. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – Приватне акцiонерне товариство “Холдингова компанiя “Київмiськбуд”.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович 17.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Холдингова компанiя “Київмiськбуд”
2. Код за ЄДРПОУ
23527052
3. Місцезнаходження
01010, м. Київ, вул. Суворова 4/6
4. Міжміський код та телефон, факс
(044) 288 62 52 (044) 280 90 73
5. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
https://kmb.ua
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” вiдкликано з посади Голови Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Слончака Володимира Вiкторовича (начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради), представника територiальної громади мiста Києва у зв’язку зi змiнами Закону України “Про акцiонернi товариства”. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi два роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук прості iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” вiдкликано з посади члена Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва у зв’язку зi змiнами Закону України “Про акцiонернi товариства”. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi два роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук прості iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Спасибко Олександр Валерiйович часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” вiдкликано з посади члена Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директор Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва у зв’язку зi змiнами Закону України “Про акцiонернi товариства”. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi два роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук прості iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” вiдкликано з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Мельник Ольгу Максимiвну у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” в розмiрi 2000 акцiй (0,003%) загальною номiнальною вартiстю 500 грн.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” вiдкликано з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Ляшенко Валентину Миколаївну у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” в розмiрi 2960 акцiй (0,0046%) загальною номiнальною вартiстю 740 грн.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” вiдкликано з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Київську мiську раду в особi Гайнової Оксани Карлiвни у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка Київської мiської ради (територiальної громади мiста Києва) становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук прості iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гайнова Оксана Карлiвна часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директора Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м. Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: головний спецiалiст фiнансового вiддiлу, заступник начальника Головного управлiння – начальник управлiння приватизацiї та оформлення прав власностi,заступник начальника Головного управлiння – начальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Головного управлiння комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), заступник директора – начальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), директор Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук прості iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м.Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ «Ярославiв вал», м. Київ; помiчник голови вiддiлу органiзацiйно-документального забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); директор Департаменту будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук прості iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Спасибко Олександр Валерiйович часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Слончака Володимира Вiкторовича (начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради), представник територiальної громади м.Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень з питань землекористування та мiстобудування управлiння правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради, начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук прості iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Гайнову Оксану Карлiвну (заступника начальника фiнансово-економiчного управлiння – начальника фiнансово-аналiтичного вiддiлу Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м. Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: Головне управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), начальник аналiтичного вiддiлу, заступник начальника управлiння орендних вiдносин та звiтностi комунальних пiдприємств – начальник вiддiлу звiтностi комунальних пiдприємств Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння – начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), яке з 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук прості iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гайнова Оксана Карлiвна часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” не володiє.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Мельник Ольгу Максимiвну. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: заступник Головного бухгалтера ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” в розмiрi 2000 акцiй (0,003%) загальною номiнальною вартiстю 500 грн.
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ХК “Київмiськбуд” Ляшенко Валентину Миколаївну. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – п’ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: начальник вiддiлу по роботi з Наглядовою радою, Правлiнням та акцiонерами Департаменту корпоративної полiтики та контролю ПАТ “ХК “Київмiськбуд”, провiдний фахiвець вiддiлу корпоративного управлiння Департаменту з управлiння майном та активами ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ “ХК “Київмiськбуд” в розмiрi 2960 акцiй (0,0046%) загальною номiнальною вартiстю 740 грн.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович 28.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Холдингова компанiя “Київмiськбуд”
2. Код за ЄДРПОУ
23527052
3. Місцезнаходження
01010, м. Київ, вул. Суворова 4/6
4. Міжміський код та телефон, факс
(044) 288 62 52 (044) 280 90 73
5. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
https://kmb.ua
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення

з/п
Дата вчинення дії
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн
Строк виплати дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
1
2
3
4
5
1
28.04.2017
34959800
01.07.2017 – 31.10.2017
безпосередньо акціонерам
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ “ХК “Київмiськбуд” прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, буде складено на 01.07.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 34 959 800 (тридцять чотири мiльйони дев’ятсот п’ятдесят де’вять тисяч вiсiмсот гривень). Виплату закiнчити 31.10.2017.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович 28.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»;
2. Код за ЄРДПОУ: 23527052;
3. Місцезнаходження: 01010, Київ, вул. Суворова, 4/6;
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 280-22-93; (044) 280-90-73;
5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
;

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://kmb.ua/ru/about/korp-info/spec-info;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (Протокол № 19 вiд 30.03.2017) обрано (переобрано) Головою правлiння – президентом ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Кушнiра Iгора Миколайовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 25.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посаду Голови правлiння – президента ПАТ «ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,00003%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) – закiнчення термiну повноважень.

ІІІ. Підпис

1. Особа, яка зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правління – президент Кушнір Ігор Миколайович 14.04.2017 р.
.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Холдингова компанiя “Київмiськбуд”
2. Код за ЄДРПОУ
23527052
3. Місцезнаходження
01010, м. Київ, вул. Суворова 4/6
4. Міжміський код та телефон, факс
(044) 288 62 52 (044) 280 90 73
5. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
https://kmb.ua
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емінента

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 25.05.2015 р. (Протокол №1) обрано Головою Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Слончака Володимира Вiкторовича (заступника начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради, представника територiальної громади мiста Києва). Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень з питань землекористування та мiстобудування управлiння правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради. Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» вiд 25.05.2015 р. (Протокол №1) обрано Секретарем Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Спасибко Олександра Валерiйовича (директора Департаменту будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва). Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ «Ярославiв вал», м.Київ; помiчник голови вiддiлу органiзацiйно-документального забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); директор Департаменту будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Кушнiр Iгор Миколайович
2. Найменування посади
Голова правлiння-президент
25.05.2015

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №220 вiд 05.06.2014р.) обрано членом Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Кударенка Степана Вiкторовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади вiце-президент ПАТ «ХК «Київмiськбуд», помічник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради України, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
  1. I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Холдингова компанiя “Київмiськбуд”
2. Код за ЄДРПОУ
23527052
3. Місцезнаходження
01010, м. Київ, Суворова,4/6
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 288-62-52 (044)280-90-73
5. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.kyivmiskbud.ua
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ ХК «Київмiськбуд» вiд 30.04.2015 року вiдкликано с посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Київську мiську раду в особi Порайка Миколи Васильовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних), у зв’язку iз закінченням строку дії контрактiв. Посадова особа перебувала на посадi три роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Київської міської ради становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн., частка Порайка Миколи Васильовича у статутному капiталi становить 0,00003 вiдсотка, що складає 20 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 5 грн.
Рішенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ ХК «Київмiськбуд» вiд 30.04.2015 року відкликано с посади Члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Київську мiську раду в особi Арустамяна Едуарда Максимовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних), у зв’язку iз закiнченням строку дiї контрактів. Посадова особа перебувала на посадi три роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Київської мiської ради становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн., частка Арустамяна Едуарда Максимовича у статутному капiталi становить 0,000008 вiдсотка, що складає 5 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1,25 грн.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ ХК «Київмiськбуд» вiд 30.04.2015 року вiдкликано с посади Члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Київську мiську раду в особi Клочака Олега Зiновiйовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних), у зв’язку iз закiнченням строку дiї контрактiв. Посадова особа перебувала на посадi три роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Київської мiської ради становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн., частка Клочака Олега Зiновiйовича у статутному капiталi становить 0,000008 вiдсотка, що складає 5 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1,25 грн.
Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. ПАТ «ХК «Київмiськбуд» обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директор Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади м.Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення. паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: головний спецiалiст фiнансового вiддiлу, заступник начальника Головного управлiння – начальник управлiння приватизацiї та оформлення прав власностi,заступник начальника Головного управлiння – начальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Головного управлiння комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), заступник директора – начальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), директор Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПАТ ХК «Київмiськбуд» не володiє.
Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. ПАТ «ХК «Київмiськбуд» обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Спасибка Олександра Валерiйовича (директор Департаменту будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представник територiальної громади мiста Києва). Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ «Ярославiв вал», м.Київ; помiчник голови вiддiлу органiзацiйно-документального забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); директор Департаменту будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). Частка територiальної громади міста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Спасибко Олександр Валерiйовича часткою в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.
Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. ПАТ «ХК «Київмiськбуд» обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Слончака Володимира Вiкторовича (заступник начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради), представник територiальної громади мiста Києва). Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень з питань землекористування та мiстобудування управлiння правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради. Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Кушнiр Iгор Миколайович
Голова правлiння-президент
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
30.04.2015

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №220 вiд 05.06.2014р.) обрано членом Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Кударенка Степана Вiкторовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади вiце-президент ПАТ «ХК «Київмiськбуд», помічник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради України, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

14.05.2014 року ПАТ «ХК «Київмiськбуд» отримало рiшення Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №218 вiд 23.04.2014р.) про припинення повноважень з 5 травня 2014 року члена Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд» Мороза Олександра Олександровича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних). Перебував на посадi члена правлiння – 2 роки, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нiкого не призначено на посаду замiсть особи повноваження якої припинені.
В.о. голови правління-президента Джигiль Андрiй Iванович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації:

14.05.2014 р. ПАТ «ХК «Київміськбуд» було виявлено факт несвоєчасного розкриття емітентом особливої інформації у стрічці новин в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, у офіційному друкованому виданні та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – особлива інформація щодо відомостей про зміну складу посадових осіб емітента розкрита несвоєчасно (дата здійснення дії – 05.05.2014р., дата виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття особливої інформації – 14.05.2014р., дата розміщення повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів – 14.05.2014р.). Несвоєчасне розкриття особливої інформації спричинено тим, що інформація про виникнення події була несвоєчасно надана емітенту – ПАТ «ХК «Київміськбуд» отримало належним чином оформлене рішення Наглядової ради ПАТ ХК «Київміськбуд» (протокол №218 вiд 23.04.2014р.) про припинення повноважень члена правління – 14.05.2014р.
В.о. голови правління-президента Джигiль Андрiй Iванович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №163 вiд 31.10.2013р.) Новохацька Світлана Сергіївна (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) обрана членом Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займала посаду віце-президент – керуючий справами ПАТ «ХК «Київміськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №161 вiд 29.10.2013р.) припинені повноваження члена Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» Солов’я Сергія Миколайовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних), перебував на посадi члена правлiння – 2 роки 8 місяців, володiє часткою 0,00003% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Нікого не призначено на посаду замiсть вiдкликаної особи.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №159 вiд 21.10.2013р.):
припинені повноваження члена Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» Новохацької Світлани Сергіївни (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), перебувала на посадi члена правлiння – 8,5 місяців, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Джигіль Андрій Іванович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посаду заступник директора з економічних питань ПАТ «Одеський припортовий завод», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №83 вiд 05.02.2013р.) Новохацька Світлана Сергіївна (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) обрана членом Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займала посади: президент Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини «Укрекокомресурси» Кабінету Міністрів України, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №82 вiд 04.02.2013р.) припинені повноваження члена Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» Гуленка Дмитра Йосиповича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних). Перебував на посадi члена правлiння – 8 місяців, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Нікого не призначено на посаду замiсть вiдкликаної особи.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №58 вiд 03.12.2012р.) Дудурич Василь Михайлович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: генеральний директор ТОВ «Монолітжилбуд», начальник виробничо-технічного управління НСК «Олімпійський», заступник директора ДП “Львiвський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, генеральний директор ТОВ «Мастер проект», директор департаменту ПАТ «ХК «Київміськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №1 вiд 26.11.2012р.) обрано Мельник Ольгу Максимівну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду Голови Ревізійної комісії строком до кінця терміну дії наявного складу Ревізійної комісії, раніше займала посаду бухгалтера першої категорії ПАТ «ХК «Київміськбуд», володіє часткою 0,003% в статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

03.10.2012р. ПАТ «ХК «Київміськбуд» отримало рiшення Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №35 вiд 01.10.2012р.) про припинення повноважень члена Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» Стефанiвського Володимира Франковича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 18 жовтня 2012 року. Перебував на посадi члена правлiння – 5 місяців, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Нікого не призначено на посаду замiсть вiдкликаної особи.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації:

03.10.2012р. ПАТ «ХК «Київміськбуд» було виявлено факт несвоєчасного розкриття емітентом особливої інформації у стрічці новин – особлива інформація щодо відомостей про зміну складу посадових осіб емітента розкрита несвоєчасно (дата здійснення дії – 01.10.2012р., дата виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття особливої інформації – 03.10.2012р., дата розміщення повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів – 04.10.2012р.). Несвоєчасне розкриття особливої інформації спричинено тим, що інформація про виникнення події була несвоєчасно надана емітенту – ПАТ «ХК «Київміськбуд» отримало належним чином оформлене рішення Наглядової ради ПАТ ХК «Київміськбуд» (протокол №35 вiд 01.10.2012р.) про відкликання члена правління – 03.10.2012р.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №5 вiд 11.05.2012р.) припинені повноваження членів Правління АТ ХК «Київміськбуд»:
Гуленко Дмитро Йосипович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) виведений зі складу правління. Перебував на посадi члена правлiння – 1 рік 7 місяців, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Галицький Олександр Адамович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) виведений зі складу правління. Перебував на посадi члена правлiння – 1 рік 7 місяців, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00015%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, нікого не призначено на посаду замiсть вiдкликаної особи;
Козачук Василь Петрович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) виведений зі складу правління. Перебував на посадi члена правлiння – 1 рік 7 місяців, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0045%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Стефанiвський Володимир Франкович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) виведений зі складу правління. Перебував на посадi члена правлiння – 1 рік 4 місяці, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Бондарев Аркадій Володимирович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) виведений зі складу правління. Перебував на посадi члена правлiння – 1 рік 4 місяці, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Лушпієнко Ніна Юхимівна (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) виведена зі складу правління. Перебувала на посадi члена правлiння – 1 рік 4 місяці, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, нікого не призначено на посаду замiсть вiдкликаної особи;
Соловей Сергій Миколайович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) виведений зі складу правління. Перебував на посадi члена правлiння – 1 рік 2 місяці, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №5 вiд 11.05.2012р.) обрані членами Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд»:
Гуленко Дмитро Йосипович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: перший віце-президент АТ ХК «Київміськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Бондарев Аркадій Володимирович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: віце-президент АТ ХК «Київміськбуд», заступник начальника ГУ житлового забезпечення КМДА, перший заступник начальника ГУ контролю за благоустроєм м.Києва КМДА, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Соловей Сергій Миколайович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: віце-президент АТ ХК «Київміськбуд», заступник директора департаменту Міністерства оборони України, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Стефанiвський Володимир Франкович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: віце-президент АТ ХК «Київміськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Шевчук Едуард Георгійович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: директор департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України, директор ТОВ «Кременчук Житлобуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації :

28.04.2012р. ПАТ «ХК «Київміськбуд» було виявлено факт несвоєчасного розкриття емітентом особливої інформації у стрічці новин – особлива інформація щодо відомостей про зміну складу посадових осіб емітента розкрита несвоєчасно (дата здійснення дії – 24.04.2012р., дата виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття особливої інформації – 28.04.2012р., дата розміщення повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів – 03.05.2012р.). Несвоєчасне розкриття особливої інформації спричинено тим, що інформація про виникнення події була несвоєчасно надана емітенту – ПАТ «ХК «Київміськбуд» отримало належним чином оформлене рішення Наглядової ради АТ ХК «Київміськбуд» (протокол №247 вiд 24.04.2012р.) про відкликання члена правління – 28.04.2012р.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №247 вiд 24.04.2012р.) Порайко Микола Васильович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) вiдкликаний зi складу правління, перебував на посадi члена правлiння – 1 рік 3 місяці, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, нікого не призначено на посаду замість відкликаної особи.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №3 вiд 28.04.2012р.) Мороз Олександр Олександрович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних та інформації щодо попередніх посад, які він займав протягом трудової діяльності) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посаду: начальник фінансового управління АТ ХК «Київміськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

ПАТ «ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №2 вiд 28.04.2012р.) Живора Валерій Федорович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) виведений зі складу правління. Перебував на посадi члена правлiння – 1 рік 2 місяці, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

АТ ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшенням Загальних зборів акціонерів АТ ХК «Київмiськбуд » (протокол № 14 вiд 25.04.2012р.) відкликано:
Русина Єгора Гавриїловича – представника Київської міської ради з посади Голови Наглядової ради, перебував на посадi Голови Наглядової ради – 1,5 року, часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Пукаса Антона Юрійовича – представника Київської міської ради з посади члена Наглядової ради, перебував на посадi члена Наглядової ради – 1,5 року, часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Поляченка Володимира Аврумовича з посади члена Наглядової ради, перебував на посадi члена Наглядової ради – 1,5 року, часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Дмітрієву Олену Михайлівну – представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Тект” з посади Голови Ревізійної комісії, перебувала на посадi Голови Ревізійної комісії – 1,5 року, часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Українця Олександра Григоровича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Тект” з посади члена Ревізійної комісії, перебував на посадi члена Ревізійної комісії – 1,5 року, часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Єлєнєва Дениса Івановича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Тект” з посади члена Ревізійної комісії, перебував на посадi члена Ревізійної комісії – 1,5 року, часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Голицю Михайла Миколайовича з посади Голови правління – президента, перебував на посадi Голови правління – президента – 1,5 року, часткою в статутному капiталi емiтента не володіє.
Рiшенням Загальних зборів акціонерів АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано:
Київську міську раду в особі Порайка Миколи Васильовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, раніше займав посаду віце-президента АТ ХК «Київміськбуд», часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Київську міську раду в особі Арустамяна Едуарда Максимовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, раніше займав посаду начальника управління АТ ХК «Київміськбуд», часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Київську міську раду в особі Клочака Олега Зіновійовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, раніше займав посаду головного спеціаліста АТ ХК «Київміськбуд», часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Київську міську раду в особі Гайнової Оксани Карлівни (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Ревізійної комісії строком на 3 роки, раніше займала посаду начальника аналітичного відділу Головного управління комунальної власності м.Києва, часткою в статутному капiталi емiтента не володіє;
Ляшенко Валентину Миколаївну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Ревізійної комісії строком на 3 роки, раніше займала посаду начальника сектору АТ ХК «Київміськбуд», володіє часткою 0,005% в статутному капіталі емітента;
Мельник Ольгу Максимівну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Ревізійної комісії строком на 3 роки, раніше займала посаду головного спеціаліста АТ ХК «Київміськбуд», володіє часткою 0,003% в статутному капіталі емітента;
Кушнір Ігор Миколайович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обрано Головою правлiння – президентом строк ом на 5 років , ранiше займав посад у віце-президента АТ ХК «Київміськбуд» , часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Всі вищезазначені особи, які були відкликані або обрані в склад правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Шановні акціонери!

АТ ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Рiшення м Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд » (протокол № 1 вiд 25.04.2012р.) обрано Порайка Миколу Васильовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки, у зв’язку з обранням загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства (протокол зборів № 14 від 25.04.12р.), раніше займав посаду віце-президента АТ ХК «Київміськбуд», часткою в статутному капiталi емiтента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович

Шановні акціонери!

АТ ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

12.04.2012р. АТ ХК «Київміськбуд» отримало рiшення Наглядової ради АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №246 вiд 06.04.2012р.), яким Кушнір Ігор Миколайович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обрано членом правлiння на невизначений строк, ранiше займав посади: заступник Міністра оборони України, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Шановні акціонери!

АТ ХК «Київміськбуд» повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації :

12.04 .2012р. АТ ХК «Київміськбуд» було виявлено факт несвоєчасного розкриття емітентом особливої інформації у стрічці новин та опублікуванні в офіційному друкованому виданні – особлива інформація щодо відомостей про зміну складу посадових осіб емітента розкрита несвоєчасно (дата здійснення дії – 06 .04.2012р., дата виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття особливої інформації – 12.04.2012р., дата розміщення повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів – 12.04.2012р., дата опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №70 від 17.04.2012р.). Несвоєчасне розкриття особливої інформації спричинено тим, що інформація про виникнення події була несвоєчасно надана емітенту – АТ ХК «Київміськбуд» отримало належним чином оформлене рішення Наглядової ради АТ ХК «Київміськбуд» (протокол №246 вiд 06.04.2012р.) про обрання члена правління – 12.04 .2012р.

Шановні акціонери!

АТ ХК «Київміськбуд» повідомляє про виникнення особливої інформації:

Згідно наказу голови правління-президента ПАТ «ХК «Київміськбуд» №132-к від 25.06.12р. головний бухгалтер ПАТ «ХК «Київміськбуд» Герасимова Віра Василівна (паспорт СО 172797 виданий 13.07.99р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi) переведена на посаду заступника головного бухгалтера. Займала посаду головного бухгалтера 2 роки 3 місяці.
Згідно наказу голови правління-президента ПАТ «ХК «Київміськбуд» №133-к від 25.06.12р. Шевчук Світлана Андріївна (паспорт КН 471669 виданий 19.09.97р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.) прийнята на посаду головний бухгалтер ПАТ «ХК «Київміськбуд». Строк, на який призначено особу: безстроково. Раніше займала посади – заступник директора з фінансів та економіки ТОВ «Кременчук Житлобуд», м.Кременчук; бухгалтер ТОВ «Житлоінвест», м.Кременчук.
Всі вищезазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, часткою в статутному капiталi емiтента не володiють.