Поточні об’яви

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052) (далі – Товариство), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, інформує про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори).
Дата та час реєстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року з 8:00 до 8:45.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2018 року.
Дата та час відкриття Зборів: 26 квітня 2018 року о 9:00 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Європейський університет, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16-В (актовий зал №405).

Проект порядку денного:

1) Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2) Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.
3) Розгляд звіту Правління про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства
за 2017 рік.
8) Про затвердження фінансового плану Товариства на 2018 рік.

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію річних чергових загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії – Мальона В.В. Члени лічильної комісії: Давиденко О.В.; Дідик О.В.; Лісовська О.В.; Охріменко Н.М.; Плоніш А.М.; Серомят С.М.; Тоічкіна О.В.; Шпакова Г.В.; Краснобока В.В.
2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та чинним законодавством.
3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
З другого питання проекту порядку денного:
1. Обрати Головою зборів – Джигіля Андрія Івановича.
2. Обрати секретарем зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.
3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю Зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та регламентом загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
4. Всім учасникам загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення Зборів.
З третього питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік «задовільною».

З четвертого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік «задовільною».
3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.
З п’ятого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства
за 2017 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2018 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.
З шостого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
З сьомого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2017 рік у сумі 71 231 тис. грн., а саме:
– частину чистого прибутку у сумі 28 492 тис. грн., що становить 40% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2017 році, направити на виплату дивідендів;
– у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
– у фонд розвитку виробництва направити 32 738 тис. грн.
2. Виплату дивідендів розпочати з 02.07.2018 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 31.10.2018.
3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства у встановлені Загальними зборами акціонерів термін в порядку визначеному чинним законодавством.

З восьмого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2018 рік.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2018 рік.

Для участі у Зборах Вам необхідно:

  • мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
  • для представників акціонерів юридичних осіб та фізичних осіб при собі мати довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходженням Товариства – м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, кім. 701, з понеділка по четвер з 15:00 год до 17:30 год. Попередній запис та телефон для довідок: (044) 280-22-93. Відповідальна особа по роботі з акціонерами – Джигіль А.І.
Акціонери мають права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом строку, передбаченим зазначеним законом.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, передбачена ч. 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» знаходиться на веб-сайті за адресою https://kmb.ua.

Наглядова рада, Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд»
за міжнародними стандартами (в тис. Грн.)

Найменування показників
Період
звітний
2017р.
попередній
2016р.
Усього активів
7 017 967
6 231 014
Основні засоби
255 236
368 394
Довгострокові фінансові інвестиції
22 440
22 445
Запаси
6 062 429
5 470 635
Сумарна дебіторська заборгованість
339 026
97 874
Грошові кошти та їх еквіваленти
127 861
175 585
Нерозподілений прибуток
1 512 460
1 474 759
Власний капітал
1 589 413
1 551 521
Статутний капітал
16 535
16 535
Довгострокові зобов’язання
1 681 004
864 350
Поточні зобов’язання
3 747 550
3 815 143
Чистий прибуток (збиток)
71 231
99 885
Середньорічна кількість акцій (шт.)
66 138 480
66 138 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
693
660

Наглядова рада, Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд»

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (13.03.2018) загальна кількість акцій Товариства складає 66 138 480 штук, з них голосуючих — 57 117 851 штука.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів (22.04.2018), які мають право на участь у загальних зборах, що скликані на 26.04.2018:
загальна кількість акцій – 66 138 480
кількість голосуючих акцій – 57 129 491